Блог события

Laŭ la Antikva Urbo en Jerusalemo


14.12. 07
Ekskurso laŭ Jerusalemo dum la vica israela semajnfina e-ta renkontiĝo


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Dum la varma kaj suna decembra mateno ni startas ĉe Jafa Pordego
kaj tra malvastaj kaj bunte impresaj stratetoj de la Antikva Urbo direktiĝas al la Okcidenta Muro.
Vizitas subterajn kavernojn ĉe La Muro - nun tie funkcias muzea ekspozicio.
Sekvas laŭ Via Dolorosa, spektas famajn vizitindaĵojn -
fakte la tuta urboparto estas unu granda vidindaĵo, viva muzeo sub la ĉielo.

Nun tiun ĉi distrikton loĝas araboj.
Estis vendredo, ilia ripoztago, ni trafis amason, per densa fluo direktantan en moskeon.
Arabaj knabetoj csivoleme observas pasantajn turistojn. Kaj sur la stratoj bolas ĉiutaga orienta vivo -
la tuta spaco estas okupita por senfina bazaro, ĉiu kelo kaj intermura fendo servas okupita por vendejo,
de sur tabloj kaj de sur tero estas vendata arego da porturistaj memoraĵoj kaj diversaj hejmaĵoj por lokanoj.
Abundas turistaj grupoj ĉe la mondefamaj preĝejoj:
disciplinitaj senemociaj japanoj aŭskultantaj magnetofonan ĉiĉeronon,
bruaj poloj en samkoloraj ĉapetoj, rusaj selaĉoj obeeme viciĝintaj antaŭ sia akravoĉa gvidantino.

Ĉefan impreson donas la urbo mem - multcentjaraj ŝtonoj de dense alpremiĝantaj unu al alia domoj, griz-ŝtonaj pavimoj,
ĝis brile poluritaj per dekoj da generacioj, paŝintaj ĉi stratojn. Kiuj nun estas nia vico trairi:


Ĉe la Jafa Pordego -

Elfosata "Urbo de David" -

La sinjorino venis kun la propra seĝo, proponi al turistoj servon de animsavo per eta monofero,
sed  policistoj protestas ŝian intencon -


Ĉe la inirejo: kontrola punkto, necesa rimedo en niaj ĉirkonstancoj - 

Mezuzo, gardanta pacon kaj bonstaton de la ejo - troviĝas ĉe ĉiuj pordoj en Isralando

Rita prilavo de la manoj antaŭ proksimiĝi  al la Muro:

Kiom povas atingi staranta homo - la interŝtonaj fendoj estas plen-plenaj de paperetoj -
petoj al la Superulo:  "- Ĉi loke ekzistas rekta ligo kun la Ĉielo" - kredas la petantoj.


Viroj preĝas en apuda korto, disigita de la virina parto, laŭ postuloj de la religia tradicio -

Procedo de la rita manlavado estas sufiĉe komplika - endas uzi specialan kruĉon (sed ne senperan akvostrion), sur ĉiun manon necesas plaŭdi la akvon certan kvanton da fojoj -

Eniro en muzean subterejon ( viziteblas nur grupe, antaŭmende)

Maketo de pratempa  Templo

Muzea ekskurs-gvidanto parolas, kompreneble, hebrelingve, spertaj esperantistoj laŭvice  tradukas:

Restaĵo de aŭtentika muro - dum pli ol du mil jaroj staras ĉi loke la ŝtonoj

La plej ardaj kredantoj malsuprniĝas preĝi ĉi tien

Supre vivo pluas, ĉe la muro ĉiamuloj okupiĝas pri siaj aferoj - almozpetado, interplendado

La juna policistino observas la ordon


Ni pluiras la  Antikvan Urbon 


Ripozas ni en religia turista centro, kie estas  kafejeto kaj korto por komuna sidado


La ĉefa kristana sanktejo - Templo de la Tombo

Ĝis revido!
 

Utopia - orĥidea paradizoAntaŭjare en listo de ekskursaj atrakcioj aperis nova propono - "Park Utopia". Mirinda ĝardeno, kie floras orĥideoj situas en kibuc Baŝan. Tie floras kaj verdas ankoraŭ diversaj mirindaj alloĝaĵoj, legu kaj ĝuu en la sekvontaj paĝoj:


Nia ekskursa grupo alvenas la atrakcion. Impresas la parkejo ŝtopita per aŭtoj kaj busoj.


De ekstere la leĝera konstruaĵo sub plastika tegolo memorigas kutiman kreskaĵvendejon - ĝuste tiel aspektas kovritaj per densa reto plantvartejoj, kie oni aĉetas arbidojn kaj flor-priklaĵon.
Interne nin vere  renkontas bizare florantaj varoj en hazard-stilaj potoj, la potoj mem kaj diversaj apudaj ornamaĵoj -


multaj vendaĵoj estas sufiĉe amuzaj -


_

Pluan ekskurson anticipas klariga prelego.
Iom da ĝeneralaj scioj: 
Orĥideoj originas de tropikaj varmaj kaj humidaj regionoj, 
kreskas  sur grundo kaj ankau sur arbotrunkoj, ŝtonozaj deklivoj;
Ĝiaj aspektoj tre diversas kolore kaj dimensie - de delikataj kvazaŭ kulo floretoj
ĝis floregoj grandece proksimiĝantaj desertajn telerojn.
 En la parko troviĝas dekoj da  orĥideaj specoj, ĉirkaŭ 25 000 ekzempleroj.
Jene ni okazas ĉe la sojlo de  Utopia -
enire nin renkontas akvofalo: 


La ekspoziciejo zorge subtenas  artefaritan tropikan varme-humidan klimaton, bezonatan por la teneraj kreskaĵ, do la pluraj akvofaloj servas ne nur por ornamado - 
(ne, ne estas peze eltenebla atmosfero interne, estas agrable - por homoj  kutimaj  israelan brulvarmegon eksteran almenaŭ) 


Interne komenciĝas fabelo -

Paradiza ĝardeno de fantastikaj koloroj -


orĥideoj sur tero, sur ŝtonoj, ĉe la akvo,
orĥideoj grimpantaj, pendantaj kaj plektantaj -


Ĉiu floreto estas provizita per individua nutra tubeto.Abundo kaj malsameco de ekstravagancaj petaloj rave impresas - Ruĝaj estas la fiŝetoj naĝantaj en la baseno -
Vi facile trovas multajn benkojn kaj ripozlokojn inter serpentumantaj laŭ la ekspoziciejo vojetoj   -


Nepra elemento de ĉiu israela publik-ĝardeno - vivaĵanguleto :Infanoj scivoleme observas kokojn kaj kokidojn,
kaj tiuj estas videble kutimaj al konstanta tumulto kaj atento -


_


_


Kaj la gardistoj-servantoj (atentu rufe-verdan insignon) observas vizitantojn 


Ĉiuhore okazas klariga prezentado (en kelkaj lingvoj vice),
preleganto (ĉefe orĥidee bela prelegantino) rakontas pri kreskaĵspecoj, metodoj de plantado,
montras ĉas-florojn -  la ĝardeno entenas ankaŭ tiun ekspozicion


Jen do ili,  karno-vorantoj -  (prelegantino permesas tuŝi la ekzemplerojn, kiun ŝi alportas por demonstrado - certe ĉiu infano nepre deziras ŝovi fingron en la insidan korneton,
nenio remarkinda okazas =) funkcias ne tiom rapide  

Unu el anguloj de la ejo okupas vico da ekzotikaj bananarboj - ili donas fruktojn de malkutima speco: banano kun gusto de frambo, vanilo k.a (ne temas pri iuj gen-modifikaĵoj - Utopio estas botanik-ĝardeno, ne muzeo de teknologioj)
_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sed plej agrable la parko impresas, se veni ĝin meze de semajno,
dum foresto de amas-ekskursa aktivado, ĝi estas plej impona loko por romantika promeno -Akvofaloj, interbedaj vojetoj, dunivela tereno de la fantazia flor-mondo,
kiam ĝin ne ŝtopigas aroj da bruantaj tur-grupoj,
estas ekskluzive ĉarma ripozejo por lacega cerbo kaj streĉita spiritoVi iras de floro al floro kaj salutas ilin, kaj ili responde salutas vin ;)Apud ĉiu florspeco troviĝas tabulo, priskribanta ĝian latinan nomon, originon, aliajn donitaĵojn;
ni ne ŝarĝu la rakonton pri tiuj informoj (specialisto  konas la detalojn mem, por aliuj  botanika identigilo dirus nenion)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ni lasas la orĥidean pavilonon, sed ankoraŭ estas ne ĉio!  
Pluraj belaj vidindaĵoj atendas vin sur la sekva paĝo, bonvenon :) 

  • Current Mood: cheerful ravita

Kurtaj notoj


Urbo-rekonstruistoj neniigis mian ŝatatan reklam-tubon:Kiom da tempo staris ĝi ĉi loke, ke la arbo sukcesin elkreski transen ?

Ne plu restis ankaŭ la arbo -  rektaj linioj de  brikaj benkoj okupis ĝian lokon .

Estus mi proektanto - male: ĉirkaŭus la geroan kreskaĵojn per barileto, kiel vivdindaĵon - ja preskaŭ tune mankas en nia juna urbeto aĵoj aludantaj tempopason, kaj jen  tia luksaĵo!

Adiaŭ, arbo!

Restis nur malnova bildo troa per jpg-artefaktoj.

___________________________________________________
Ne estas nebulo aŭ krepusko, tiu ĉi vetero nomiĝas - "hamsin". Vento kun sablo.
Foje oni tradukas alilingven "sabla tempesto" .
Ne vere estas tempesto; kvankam blovas forte - foje tegmentoj forflugas (ĉe tie estas leĝeraj), nia plastika barilo regule ŝvebas :- )
Je la naŭa de la mateno - ĝuste tiel aspektas: aero flaveta, malklara. Atentu - ne estas nuboj.
Pala disko de la suno apenaŭ videblas tra tavolo de sabloaera suspensiaĵo.
Infanoj deflankiĝis de komun-marŝado en la kulturpalacon (jen ĝi, malantaŭe)

La polvanta naturo ne estas kaŭzo por malpli ĝui por-okazan ferieton - klas-lecionoj evidente estas anstataŭitaj per iu amas-prelego - libero do :)

_____________________________________________________
Mi veturas per "religia" buso. Por "obeantaj la tradiciojn".
Itenero estas oportuna kaj malplikosta ol regulaj.
Antaŭe viciĝas nigraj ĉapeloj, malantaŭe - tukoj kaj ĉapetoj, foje anstataŭ tukoj - perukoj, sufiĉe modernstilaj. (Iuj religifluoj tiujn liberumaĵoj allasas, aliaj konsideras ilin maldecaĵo). Mi kaŝas la hararon en kapuĉon, por ne konfuzigi la publikon.

En Israelo mankas "bus-leporoj" senbiletaj, pagon prenas la ŝoforo ĉe eniro.
Religiuloj la proceduron amuze aranĝis: virino ne supreniĝas  antaŭan pordon, kie ŝin povus spekti viraj pasaĝeroj. Sed de ekstere ne eblas transdoni la pagon.
Tial apud la pordo staras speciala peranto, kiu prenas monon, transdonas al la ŝoforo, reenigas bileton kaj monrestaĵon, kaj - por ne hazarde tuŝi virinan manon - uzas plastikan glaseton. 8)
Post tio virinoj eniras tra la malantaŭa pordo.

Sed ĉe la haltejoj ĉiu atendas kune, apude sur la benkoj, sen ia ĝeno 8-\
En regulaj, komunaj buslinioj kutime viroj ne alsidiĝas apud virinoj, ĝis estas aliaj liberlokoj.   • Current Mood: artistic artistic

Florantaj arboj de Negev-dezerto

Ekfloris mia la plej ŝatata  arbo:


Gaiaj floroj similas orkideojn
Mirinde belaj estas la florantaj branĉoj
Ekzistas ankau la blanka speco -


Tre imponaj flor-pomponoj -
Floranta rimon-arbo -


Ne malpli mirindaj rondaj "brosoj" -  10-20 sm longaj


Abelo trovis tion ĉi verdaĵon bongusta - 
Bugenviloj amundas ruĝkolore - 
 Tiom lukse floranta kreskaĵo  estas  arbusto, ordinare uzata kiel  "vegeta barilo" : 
Mirind-askekta  arbo kun nekutim-formaj grandaj floroj - Rava florado, simila al siringo -Jen ankoraŭ tre impresa flamanta krono -


Arbo, en hejma kutimo nomata "mimozo", flavas per kortuŝaj lanugecaj globetoj -


tenere flavaj "gramafontubetoj" -


"Roza" arbo -

Belega bluo de "sonoriletoj" :)
"kotuna" arbo


Kuksimilaj fruktoj de brahxihxitonoKun esperantistoj tra la Suda Tel-AvivoLa belan kaj ankoraŭ ne varmegan majan tagon zorge de Josi Ŝemer okazis unutaga ekskurso tra antikvaĵoj de Tel-Aviva distrikto de "Blankaj domoj" - tre agrabla kaj vizitinda promenejo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Matene je la deka ni renkontiĜas ĉe la Centra bus-stacio.
Dume la partoprenontoj kollektiĜas okazas malgranda klerig-akcio al loka loĜantaro =)


La antaŭan fotopromenon
http://bonatereno.0lx.net/TeljA/TA.htm
ni komencis kaj finis ĉe la Centra bus-stacio.
Nuna marŝado startos el la sama punkto/

Preskaŭ dek jaroj pasis de la unua rakonto, intertempe okazis videblaj ŝanĜoj en la distrikto.

La stacio mem staras kiel staris, same brua kaj kaosema.
Sed ĉirkaŭe ŝanĜoj rimarkeblas, kaj bonaj kaj male.

Malprospero troviĜas jam dupaŝe de la stacio, en la malsuprenira sak-koridoro.
Post la barilo videblas fundo, kovrita per rubaĵo;
dum nia grupo daŭras kolektiĜi, mi riskas ĉirkaŭiri kaj ŝovi la nazon enen de la ejo -
la bildo impresas impresionisme -
La dua "stigmo de kapitalismo" alvenis nin tujposte, altrudema kloŝaro penis vendi al ni kvinlitran
ladskatolon da "gefilte fiŝ"


Stratbuboj brue arogetas pretere - Suda Tel-Avivo renkontas nin per sia specifa etoso kaj aromo =)
Des pli mirinda estas la plej rimarkinda el lastatempaj ŝanĜoj en ĉi distrikto -
aperis miaj samŝatantoj pri tiuj kadukdometoj,
tre multaj homoj nun volontas promeni laŭ tiuj foraj de moderna lukso malgrandaj stratetoj, spekti skrapitajn murojn, trovi en ili spurojn de estinta ĉarmo.

La distriktojn de ruiniĜantaj konstruaĵoj kiujn digna publiko antaunelonge malpreferis trafi,
pro malpureco kaj svarmo de eksterlandaj laboristoj,
nun tiuj urbopartoj estas aktive popularigataj kiel turista vizitindaĵo
- Do, la ĉi tipajn arkitekturaĵojn, "Bau-Haus" - "Blanka Domo" - ni iras observi.Rektangulaj linioj, kubformaj balkonoj - iuj domoj nature estas blankaj aliaj farbitaj kolore.

Do ni startas de la kvartalo Nave-Shaanan,
iras laŭ konata vojo, en la antaŭa rakonto priskribita kiel "strato de ŝuistoj"

Nun ŝuvendejoj preskaŭ mankas.
La kvartalon loĜigas gast-laboristoj el foraj landoj, Gana, Filipin-insularo k.a

sekve aperis aro da bezonataj por ili servoj - telefonagentejoj, spicvendejoj;
diverskoloras flagetoj, elpendaĵoj anoncas ion sian per nekonataj literoj .

Nepala flageto ĉe enirejo.ĉi frua matena horo ne estas tipa por masaĜestinoj eliru patroli stratojn.
Motorizita maljunulo trovis iel komunan lingvoj kun la junaj ĉucivitanoj.


Scivolema kapeto de sud-orienta aspekto elrigardas depost balkona rando.
Sidloko "ekonomy-klass" =)


Duobla "bizness-klass" :)
Ankaŭ specifa vidindaĵo - Porkaĵoj vendataj.


Ni venis al malnova bus-stacio. De ĉi tie videblas nubskrapantoj de granda T_A-vo.
Post la legomaj vendotaloj de strat-foiro videblas konstruaĵo kun certaj trajtoj de arkitektura remarkindaĵo - estinta "araba puta domo", espereble iame riparota.


Ni alproksimiĜas al malgranda parko, kie eblas sidi- ripozi.ĉi loke ĉiame multas ripozantoj sidantaj kaj kusantaj surherbe. Speco de nuna publiko videble diferencas de la antaŭa.Proksimas la Kaŭkaza kvartalo, ni staras apud kaŭkaza sinagogo, estas rimarkinda la horloĜo ĉe Ĝia muro - kun hebreaj literoj ronde---

Daurigo sekvas =)


---Amik-arboj

ĉi bildoj parolas per si mem, multajn klarigojn ne postulas:

Plu iru ni laŭ la malnovaj kvartaloj, aperintaj pli frue ol T_A mem,
vidu la "Blankajn domojn", ie farbitajn-blankigitajn, ie nur atendantajn riparadon:
Strateto de spicoj:
Post unu el malfermitaj pordoj videblas sinagogo:
"Maŝbir"-reta vendejo en antikva aspekto :
Kelkaj impresaj renkontoj:La arabino Ĝus estinta stiri ĉi aŭton. Teknik-progreso kaj mor-tradiciemo kontrastas.


Kontrastoj diversas -


Broŝvendejo kun sprita ekspozicio en la montrofenestro.
Surmure la diplomo asertas ke ankoraŭ la praparenco komencis ĉiloke la entreprenadon
ĉuportreta instalaĵeto =)


Estos trajno iam ĉi tie :Estinte (antau multaj jardekoj) trajnlinio jam funkciis ĉiloke, eĉ restis spuroj de turniketoEniru ni ripozi en la Publikcentron de banko Leumi,
de antaŭtempoj restis ĉe ili beleta arkitekturaĵo, kiu nun servas kiel ekspoziciejo:La moderna banko okupas beton-vitran konstruajon altantan post la muzeeto.Interne - ekspozicio pri bank-aferoj kaj modern-arto:- surmuraj ekranoj per retro-filmetoj simulas fenestojn montrantajn straton de antaŭa jarcento.

klasikaĵo de modern-stilo -


nostalgiece - foliamaseto =)

La domo videbla trans la strato - estas fama kiel la unua lift-instalintarestaĵoj de la lift-konstruaĵo:"lifto" sur la montrilo estas skribita malnovforme:Ankaŭ la stuparoj ĉitie videble multe laboris:
Daŭigu ni plue laŭ la strato, spektante la domojn de diversa kadukeco kaj ripareco -
La fama vidindaĵo - iama luks-kinejo -"Tiel pasas surtera gloro!"Nur imagu - iam ĉiloke kollektiĜis imponvestita publiko, renkontiĜis geamantoj,
buboj kolektis monerojn por akiri bileton.. Vivo bruis ĉirkaŭ ĉi loko.
Sed ĉio pasas.

Ni diriktiĜas al la kvartalo "Neve Cedek".ĉi bela konstruaĵo havas Ĝemelon transe de la strato - iama patro konstuis la samformajn por siaj filoj
Ĝue estas vidi ĉarmajn ombrajn anguletojn, verdajn pasejoj inter densaj stratkonstruaĵoj:""agrablas Ĝoja diverskoloro de kvietaj interstratoj:
En kerno de la kvartalo ni renkontas pentraĵ-vendejon;
subtenatan de speciala fonduso muzeon de Gutman kaj art-galeriojn, ekzistantajn proprainiciate -Libro-antikvaĵoj. Anonco sur la mon-kesto petas pagi tiom, kiom akiranto opinias enda:

Lanterno ĉe Gutman-muzeo - plaĉa artaĵo -


Vidaĵo de antikva Palestino sur gravuro de deksepa jarcentoPentraĵo de Gutman:la mozaik-bildoj liaj (situas aliloke, en "Dizengof-centr")


Vendejo de art-ceramiko:ĉi loko ankaj estas tre populara kaj plena da vizitantoj:Glaciaĵ-kafejo - "laŭ avina metodo" :)


Post nelonga irado ni atingas malnovan ponton, de kiu videblas iama Germana Kolonio
kaj de alia flanko - itinero de estonta trajnlinio.Ĝis la sekva enskribo!

Daŭrigo:

La Tago de Sendependeco

La Tago de SendependecoOkazas maje aŭ fine de aprilo - dependas de la luna kalendaro.     Ĉi foje - la 29.04 09
 
 
 
Urboj bele ornamitaj per kolor-flagetoj:
 

Photobucket

PhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucket


Photobucket


Multaj ornamas per flagetoj siajn domojn aŭ aŭtojn -

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket

Photobucket


Infanĝardeno feste belkoloras :

Photobucket

___________________________________________

Preparo al solen-kunveno:

Photobucket

Photobucket

koloras bele ankaŭ tio - =)
Photobucket


Vespere - amasa promenado kaj fajroverko:

Photobucket

Photobucket

Eliras Ĉiuj por festado familie, kun la beboj, ankau maljunuloj ne postrestas:

Photobucket

Photobucket

Alkutimiĝis  homoj al kolor-fajraj sparkoj, jam ne miras, foje eĈ ne multe atentas -

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Kutimaj distroj, plezuraĵoj:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket

PhotobucketPhotobucket

Photobucket

Photobucket

En fumo apud la scenejo, muzikantoj kutime bruas elktro-ritmojn -

Photobucket

Photobucket

Photobucket

_______________________________________________

"Jom acmaut" - "jom a-la-eŝ" :) (tago de viando-sur-karboj) 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ĉiuj parkoj kaj skvaroj estas okupitaj per amaso de ripozantoj -

Photobucket

_____________________________________________________________________

Malofta ripozmaniero -

Photobucket


_________________________________________________

Photobucket

Photobucket


ĝojo por infanoj. Des pli ke ajnaj atrakcioj en Ĉi urbeto mankas

Photobucket

Photobucket


Photobucket


Photobucket
 

_________________________________________________


"Jom zikaron"  Tago de Memoro en la lernejo Bojar -
Kunvenas gepatroj de lernintoj, kiuj pereis  en bataloj  dum militservado -tiom multaj kaj tiom junaj homoj..

Bildoj de la balotado

Verdire, agitado dum balottago ne estas permesata, samkiel en ĉiuj digneaspektaj demokratioj;
tumultantas ĉe la enirejoj gejunuloj kaj barbuloj, gurlantaj pri sia partio?  - Penas ŝovi al vi papereton kun nomo de la "necesa" kandidato?
- tio estas traktata: "ni helpas al najbaroj pri teknikaĵoj de la voĉdona proceduro" =)

Sloganoj-reklamiloj ondantaj survente? - estas ankaŭ klarigaĵo: homoj, ja, ne soldatoj, forgesas al ĝusta tago la bildojn demeti (ĉe iuj po duonjare pendas, ĝis vento disŝiros).

Estas naivaj forŝmiraĵoj, kompreneble: se instancoj ne volus - tiaj ne trairos. Sed ĉitieaj "subtengrupoj", svingantaj per flagetoj, ridetantaj, helpantaj okaze de burakratiaj malglataĵoj, amuzantaj publikon per muziko aldonas gajan dinamecon kaj propran ĉarmon al la teatraĵo nomata "libervola elektado".

Estas populara servo - transo al balotpunkto: volontuloj veturigas per aŭto maljunulon (aŭ kiun ajn, kiu petas), 
kaj dum la vojo tute sentrude klarigos pri la ĝusta elekto - jes-jes, nure najbarec-babile   :-] ,
Je reveno estas eĉ pli amuze - volas maljuna sinjorino reen veturi, kaj jen oni demandos: por kiu ŝi balotis?  - "А, pro ".." ,do iru al ili koncerne la veturado!"  ;-) . Kontroli la elekton neniel eblas, sed iuj avinetoj tamen konfuziĵas ruzi - metas papereton por tiu partio, kiu ŝin veturigis.  

 "Dati"-religiuloj - tiuj venas ĉiuj senescepte, malsanulojn rulseĝe alvenigas, por siaj religiaj partioj unuvoĉe - kiel rabeno ordonas - tiel voĉdonas. 


(ĉiuj ĉi notoj estas nuraj privatopinioj de la aŭtoro) =)

La librofoiro-24 en Jerusalemo. 2009
Pri tio rusiaj novaĵejoj Yandex kaj Mail.ru silentas fiŝ-obstine:
en Jerusalim okazas libro-foiro.
Endas diri, la aranĝo ne ege eksluzivas - ĉiu monate iemonde okazas io sama,
sed fone de antaŭnelonga detala priatento de Israelaj okazaĵoj (vidu la antaŭan enskribon pri "kasamoj") - aspektas do signife: ne skandaligaj novaĵoj ne impresas.

Sed la foiro jen, aktive funkcias, centre de la urbo, en luksaspekta kongresejo.
Multegas vizitantoj, eĉ estas vico ĉe la enirejo.
Kvankam verdire vico aperas pro  magnet-kontrola arko,
kion fari, la stato en la lando  devigas  singardemon.Internacieco estas rimarkinda, el multaj landoj  venis eldonejoj 

.Butikoj ĉefe apartenas al  eldonejoj, sed estas kelkaj de organizaĵoj - se ili ne eldonas librojn,
 almenaŭ inicas eldonadon.
"Bau-haus" societo, talmudistoj, druzoj kun naciaj verkoj, malfermita Universitato Israela,
Centra Biblioteko, Asocio de blinduloj. Kaj ankaŭ esperantistoj sukcese partoprenis. :)

La foirejo estas imprese granda, multaj ekspozicioj okupis kelkajn salonegojn, 

Funkcias ankau  bufedoj kelkloke,
oni povas ripozi sur divanoj, vi-fi libere kapteblas.


.


Surkortaj kuluaroj ;)Estas ruslingvaj libroj -En Stejmacky -  la plej granda vendeja reto -Klasikaĵoj de "arĝenta cenrjaro" kaj pli proksimaj, lernolibroj, enciklopedioj, diversas
Palestinanoj, iujn subskribojn kolektantaj -
Belaj kaj brilaj kovriloj de religiaj eldonaĵoj -
Jen do vicoj de ekstrlandaj eldonejoj: Litovio, Francio, Germanio, k.a, 
idiŝ-lingva sekcio riĉe kompletita:
Kaj ankaŭ jen reprezentantoj el Ruslando-
ĉe la unua tablo deĵoranto mankas, kaj dum sufiĉa tempo ne aperasLa sekva trairejo, ho, ĉi tie rusaj butikoj ambauflanke.
En ekspozicio videblas same kelkaj enciklopedioj , pli luks-aspektaj ol ĉe Stejmacky,
sed malplias la elekto.
Grandformataj fotoalbumoj brilas - "Moscow", kvazaŭ en suvenir-butiko "djuty-free"Malgranda epizodo ridetigas: - ĵus mi direktiĝas al la tablo, la virino kaŝas sian fotilon suben =)
estas preskau instinkta movo, senerare rekonebla :)

Knabino en kontraŭa butiko ŝmiras al biskvitoj kaviaron, prezentado "raŝn-stile" : ) -


Mi plu iras, estas multo por spekti, buntas librotabloj, 
afablaj junulinoj prezentas kaj rekomendas eldonaĵojn -


Kartoj, de israela firmao:
Infanaj libroj abundas hebrelingve -Nostalgiema publiko spektas malnovajn filmojn.

Intervuoj, prelegoj:  ĉefoira vivo viglas -

Iuj auskultas preleganton en la kafejo, aliaj simple ripozas apude
Lasta tago de ekspozicio, ĉiesa aktiveco,
estas ĵauda vespero, tuj antaŭ ripoztagoj - la plej multhoma tempo -
multaj venas familie, kun bebojDistraj aranĝoj por la plej junaj vizitantoj -Pentrestino ion rakontas pri frizejo
Konversacio pri infanaj verkoj. En ĉareto estonta leganto ion serioze foliumas.Prelego pri esperanto, Pli ol du dekoj da aŭskultantoj venis.
Foiro - estas festo !

Ĉiuj flagoj estas bonvenataj! ;) Ĉilio:    Francio

Hungario:

Germanio:Ĉiu eldonejo elpensas ion atentokaptan por allogi vizitantojn,
- originalaj formoj, filmoj sur vastaj ekranoj, diversaj interesaĵoj ornamas la butikojn 
Vigle ion priparolas kompanio ĉe la ĉeha fako -

Germanoj kaj poloj venigis jud-temajn eldonaĵojn Festa etoso en hindia fako.

Impona druzo rakontas pri naciaj libroj kaj kulturo -

Photobucket

"Book from Russia" konsumas sian produktaĵon memstare.
La tabloj jam estas purigitaj - fino de la labortago atendata! ;)

Urba estraro de Jerusalem prezentas turistajn itenerojn -Lastaj horoj, la publiko estas videble ĝoja kaj kontenta pri la aranĝo =)"Blanka-domo"-societo apudas esperantan budon

La esperanta tablo - malgranda sed bela :)
Biblioteko de blindula asocio -
Junaj legantoj tiom koncentriĝis je la libro ke eĉ ne rimarkadas la fotistojn -

Judaj tradicioj ruslingve.


Photobucket

Jen la fino :)

Об этом же по-русски http://severia.informe.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=174


 

Negev sub verŝata plumboMalgranda suda urbeto rande de la dezerto Negev

vekiĝas matene, purigas sian vizaĝon:kaj pluas kutiman vivfunkciadon -


Unu helan matenon ni vidas la labormomenton, kvazaŭ pacan,
sed vekantan en memoro  filmepizodojn pri la dua mondmilito - oni muntas alarmilojn:

Milito okazis ankoraŭ ne morgaŭ.

Sed fera pluvo sur la negevajn kampojn faladas jam delonge .

"Kolekto" de kasamaj restaĵoj ĉe limgardistejo apud suda kibuco Nerot -

Obuso trafis la domon en Ofaqim -
Urĝe establiitaj rifuĝejoj aperis laŭlonge de la stratoj tra la tuta urbo,
Betonaj tuboj estas distribuataj lau la stratoj -
La tubo apud ni ne havas flank-sxirmilon -
Knabino kaŝinta en la tubo kune kun la hundeto -
Post eksplodo homoj ne tuj disiras, atendas ĉu ne plu ekos alarmo - nomata ĉe ni "ceva adom" (rugxa_koloro); foje fakte okazas, ke ili sonas unu post la alia, kelkfoje dum la nokto, kaj oni preferas ne malproksimiĝi de la rifuĝejo -

Dum pli jl deko de la pacaj jaroj forikaj fundamentaj rifuĝejoj, nepraj ĉe ĉiu kvartalo
estis reorientigitaj al sociaj celoj - jen ie infanĝardeno enlokiĝis, jen sinagogo -Sed nun denove venis neceso kaj ili eklaboris lau origina distino -La komputila klaso estas konservita.Infana pentra studio lasis bildojn sur la muroj
Nun oni alportis enen divanon, fridujojn, varmigilojn, teujon, ja foje endas sidi longe,
kaj la noktoj dume malvarmetas.


Novaj domoj estas konstruataj nepre kun firma cxambro ene - komence oni starigas niun
betonan fortikaĵon , kaj poste alkonstruas domon ĉirkaŭe =)La tubojn oni ornamis per pentraĵoj, por estu iom malpli premaspekte -Photobucket

По-русски об этом - http://severia.informe.com/forum/forum-f29/topic-t121.html

Oranĝa bendoMia unua fotoraporto,
farita per ĝus akirita digitala fotilo -


"Oranĝaj" eventoj de 03.08.2005
"..Sed mi havas ordonon!"


===========================================================================


Vojo al Guŝ-Katif kuŝas tra la urbeto Ofakim.
En lernejo rande de la urbo dislokiĝis la milit-taĉmento distinita al la planata operacio -
evakuigo de guŝ-katifa loĝantaro.
La reprezentantoj de tiuj loĝantoj kaj iliaj subtenantoj venis agitadi soldatojn rifuzi partoprenon en la akcio. Sloganoj kaj kaj laŭtparoliloj krias: "Jegudim lo legareŝ jegudim!" "Mefaked, ani lo jahol!" - ("judoj ne forpalas judojn" "Estro - mi ne povas!")
Apartaj grupoj da demonstrantoj klarigas al policistoj sian koncepton:  "-Se hodiaŭ Israelo lasos Gazon - morgaŭ suden falos bomboj!"

Ĉirkaŭ la tagmezo "oranĝaj agantoj" pretiĝis iri Guŝ-Katif-on por subteni tiujn loĝantojn.
Sed la ĉefa ŝoseo estas barita de polico.
Ankaŭ kampajn flankvojojn baris milita trupo.
Amaso da demostrantoj estas haltigita kaj derektita en la apudurban parkon -
tie do ili restadis dum sekva diurno, loĝante en tendoj, propraj aŭ aranĝitaj de organizantoj.
Nur plejaj kuraĝuloj tamen sukcesis pounuope trapenetri Guŝ-Katifon tra sekaj vadejoj.
(dum la tagoj eĉ estis limigita enveturo en la urbon por alilokanoj)

Post la dudiurnoj en Gaza ĉio estis finita,
kaj por ofaqimaj demonstrantoj regiona administracio disponigis busojn - en Jerusalemon, Tel-Avivon;
nur malplenaj komun-establaĵoj restis por iom da tempo en la parka tereno.
Evidente estis sola tiom amasa hom-invado en Ofakimo.


 

Tags: